Általános szerződési feltételek

CSABAI ATTILA EV. a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

 • Székhely: 4034 Debrecen, Bíbic u 7.
 • Adószám: 65479685-1-29
 • E-mail: info@errorelharitas.hu
 • Telefonszám: +36-70-253-6468
 • Ügyvezető: Csabai Attila
 • A szolgáltatások teljesítésének időszaka: Hétfőtől - Vasárnapig 08.00-22.00 óra között.
 • A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

 1. A készülékek javításának folyamata
  1. A vásárló köteles CSABAI ATTILA EV. kérésére a számla és a munkalap kitöltéséhez a vevő nevét és címét megadni, ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.
  2. A munkalapon feltüntetésre kerül, hogy mi a számítógép / laptop / készülék típusa, modellszáma, mi a probléma a készülékkel, milyen rendszer van a készüléken, illetve a várható javítási idő és javítási költség.
  3. Ha az ügyfél az ajánlatunkat elfogadja, akkor elkezdjük a javítást. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat nem számít fel.
  4. Amikor elkészült a javítás, értesítjük ügyfelünket a megadott elérhetőségen.
  5. A készülék javítása után az ügyfél részére az elvégzett munkáról számlát adunk.

 2. Szolgáltatási díj
  1. A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a "Szolgáltatási Díj") – mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj alanyi adómentes.
  2. A szerviz a szolgáltatási díj összegéről a számlát a munkalap / árajánlat alapján állítja ki.
  3. A fizetés módja bankkártya,paypal vagy előre utalás. A fizetés előre történik az árajánlat alapján.

 3. Jótállás, szavatosság
  1. A szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
  2. A szerviz a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a hibásan elvégzett javító munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a szerviz-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztó (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont) részére történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.- nak a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.
  3. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

 4. Felelősségkorlátozás
  1. Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
  2. Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy a készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat,a nem szakszerű javítási kísérlet miatt vagy konstrukciós hibák miatt, továbbá elfogadja hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért CSABAI ATTILA EV.-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.
  3. A szerviz a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.

 5. Vis maior
  1. A szerviz nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.
  2. Vis maior esetén a szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szerviz jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 6. Egyéb rendelkezések
  1. A www.errorelharitas.hu weboldalt CSABAI ATTILA EV. üzemelteti.
  2. CSABAI ATTILA EV. a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolja.
  3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

 7. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat
  1. A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szerviz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.

Debrecen 2019. Október 08.